Gabinet Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych

Terapia logopedyczna Jest to oddziaływanie ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Każda terapia rozpoczyna się konsultacją logopedyczną, która jednocześnie jest diagnozą nieprawidłowości rozwoju mowy. Dzięki niej specjalista może podjąć właściwe działanie terapeutyczne oraz udzielić rodzicom wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem. Terapia skierowana jest nie tylko do dzieci, u których występują zaburzenia wymowy, ale także do tych, u których pojawiło się opóźnienie rozwoju mowy, niepłynność mowy, zacinanie się i jąkanie. 

Skuteczna terapia polega na odpowiednim dobraniu metod, ćwiczeń i materiałów do potrzeb, możliwości, zainteresowań i zaburzenia pacjenta. Podczas zajęć wykorzystuje się ćwiczenia oddechowe, głosowe, słuchowe, artykulacyjne i leksykalne. 

Celami działań logopedycznych są: 

  • wywoływanie mowy 
  • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy 
  • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie fonetyki, leksyki, gramatyki 
  • doskonalenie wymowy 
  • praktyczne wykorzystanie poprawnej wymowy przyswojonej w trakcie ćwiczeń 
  • usprawnianie technik czytania i pisania 

W trakcie terapii ogromne znaczenie ma współpraca z rodzicami. Terapeuta przekazuje im jasne instrukcje i odpowiednio dobrane ćwiczenia do wykonywania w domu. Tak prowadzona terapia znacznie skraca czas osiągnięcia założonego celu.